AVG - Nieuwe Europese privacy wetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
De AVG zorgt onder meer voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten, er gelden nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken met toestemming van de patiënt. De bestaande regels over privacy (o.a. WGBO, Wkkgz, Wet BIG, Zvw, Wmg) worden door de AVG bevestigd en op onderdelen versterkt.

In veel gevallen zijn zorgaanbieders verplicht een intern privacybeleid en een extern privacystatement op te stellen en een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden.

Het privacystatement van de praktijk vindt u hier: Privacystatement Psychologiepraktijk Janus.pdf

Voor meer informatie over de privacyrechten en AVG in de zorg verwijs ik u door naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/zorgaanbieders-en-de-avg
 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)
Op 1 januari 2016 is de WKKGZ ingegaan. In deze wet heeft de overheid vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als u klachten heeft over de zorg.

De wet regelt onder meer een betere en snellere aanpak van klachten, een interne werkwijze voor het veilig melden van incidenten, een sterkere positie voor de cliënt en een uitbreiding van de meldplicht voor zorgaanbieders. Zo hebben zorgaanbieders sinds 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris beschikbaar die gratis is voor cliënten en moet elke zorgaanbieder zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. 

De praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de LVVP.

Voor meer informatie over de klachten- en geschillenregeling van de LVVP verwijs ik u door naar: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Voor meer informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) verwijs ik u door naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg


Klachten?
Uiteraard streef ik naar een zo goed mogelijk contact en de beste hulp. Mocht er toch iets zijn wat u niet prettig vindt dan hoop ik dat u dat met mij zult bespreken. Mocht u alsnog een klacht in willen dienen dan kunt u de procedure vinden op de site van mijn beroepsvereniging:

https://lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar


De beroepscode voor psychologen
De praktijk is lid van het LVVP. Dit is een beroepsvereniging voor vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Voor leden van de LVVP geldt de algemene beroepscode voor psychologen, opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
De beroepscode is een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de psycholoog.

Voor meer informatie over de beroepscode voor psychologen verwijs ik u door naar: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/
De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
De WGBO ligt aan de basis van alle zorgverlening en omschrijft de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. De wet gaat in op de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener.

De wet geldt zodra er een behandelovereenkomst is tussen de zorgverlener en de cliënt. De vuistregel is dat de behandelovereenkomst tot stand komt wanneer er een intake is geweest of als de cliënt op de wachtlijst staat.

Volgens de WGBO hebben cliënten recht op:

Voor meer informatie over de WGBO verwijs ik u door naar: https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo


Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
De Wet BIG is een kwaliteitswet ter bescherming van cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de wet onder andere met het BIG-register. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de zorgverlener. 

In deze wet staan bepalingen over zaken als titelbescherming, registratie, herregistratie, voorbehouden handelingen en het tuchtrecht. Voor meer informatie over de Wet BIG verwijs ik u door naar: https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wet-big